ร่วมใจต้านภัยแล้งในเวียดนาม
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
VN Fatherland, Hanoi

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะสมาชิกสภาธุรกิจไทย - เวียดนามได้ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือภัยแล้งในเวียดนามต่อ Mr. Ngyuen Thien Nhan ประธาน VN Fatherland Front ณ ที่ทำการ VN Fatherland, เมือง Hanoi