สภาธุรกิจไทย - เวียดนาม

  เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

      นิติบุคคล :
                - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ (พร้อมลงนามผู้มีอำนาจ) อายุไม่เกิน 3เดือนนับถึงวันสมัคร
 
      บุคคลธรรมดา :
                - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 
      วิธีการชำระเงิน :
                - ชำระเงินสดที่สภาหอการค้าแห่งประเทศ
                - ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                - โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด ซึ่งบัญชีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 002-1-35502-9 และกรุณาส่ง
                   แฟกซ์หรือส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลขโทรสาร 02-622-1991 หรือ E-Mail : kittikhun.sr@thaichamber.org
 
 
 
      สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
       คุณกิตติคุณ  ศรีอุษณีย์มรกต
       เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและความร่วมมือกับภาครัฐ
      โทร        : 02-018 6888 ต่อ 4410
      โทรสาร  : 02-622 191
      E-Mail   : Contact@tvbc.or.th
 
       คุณพิณทิพย์ บทบูรณ์อภิญญา
       ผู้ประสานงาน
      โทร        : 02-427 0088 ต่อ 2314
      โทรสาร  : 02-427 4418
      E-Mail   : Contact@tvbc.or.th
 

 
 
ใบสมัครสมาชิก / Membership Application Form
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิก "สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม"
I wish to appliy for membership of "Thai-Vietnam Busniess Council"
ชื่อบริษัท (ไทย)   :  *
Company Name :  *
ผู้มีอำนาจลงนาม (Authorized Person)
ชื่อ-สกุล :  *
ตำแหน่ง :  *
Name :  *
Position :  *
ประเภทธุรกิจ (ไทย/English) :  *
        
เลขทะเบียนการค้า   *
ทุนจดทะเบียน   1,000,000 *
ที่อยู่  *
โทรศัพท์  *
โทรศัพท์มือถือ  *
โทรสาร  *
E-Mail  *


 กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในช่องด้านล่าง สำหรับ Login เข้าใช้งานระบบ โดยชื่อผู้ใช้ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้ใช้  * (6-8 Digit)
รหัสผ่าน  * (4-8 Digit)
ยืนยันรหัสผ่าน  * (4-8 Digit)