ความเป็นมา / วัตถุประสงค์ / บทบาทและหน้าที่รายนามคณะกรรมการ
 

 
 
 
 
 
สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ภายหลังการประชุมเตรียมความพร้อม งาน JTC ระหว่างไทยและ เวียดนาม ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจะเป็นกลไกในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางการค้าและ การลงทุน รวมถึงผลักดันการแก้ปัญหา อุปสรรคทางธุรกิจ ระหว่าง ไทยและ เวียดนาม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จึงได้ร่วมกันจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม อย่างเป็นทางการ
 
 
 
สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นตัวแทน ของนักธุรกิจไทย ที่ทำธุรกิจในเวียดนาม โดยจะเป็นช่องทาง ให้ สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นในเชิงธุรกิจ และทำงานควบคู่ไป กับ รัฐบาล ไทยที่จะส่งเสริม สนับสนุน การค้าและการลงทุนใน เวียดนาม
 
 
 

• ส่งเสริมและเพิ่มพูนการค้าและการลงทุน ระหว่าง ไทย – เวียดนาม
• เป็นแหล่งรวบรวมปัญหาและข้อติดขัดของการทำธุรกิจ และนำ   เสนอรัฐบาล เพื่อการ ปรับเปลี่ยน นโยบายให้ส่งผลต่อการ                 สนับสนุนการค้าและการลงทุน
• ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายความร่วมมือ ของธุรกิจขนาดกลาง   และขนาดย่อม (SME) ของทั้งสองประเทศ
• ส่งเสริมและอำนายความสะดวกในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี   การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และวิชาการระหว่างกัน
• ส่งเสริมและสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นเยาว์ และนักธุรกิจที่จะเริ่มทำธุรกิจ

 
 
 
 

* เป็นตัวแทนเพื่อเสนอภาครัฐ
   • รับปัญหา ข้อร้องเรียนและข้อติดขัด ในการทำธุรกิจ กับเวียดนาม      และนำเสนอข้อสรุปแก่ภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อ              ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจ
   • เป็นตัวแทนในการปรึกษากับภาครัฐบาลเวียดนาม ในเรื่องของ      การผลิต และบริการ เพื่อช่วยสนับสนุนการค้าและ    การลงทุน
   • สภาฯ เป็นศูนย์กลางในการต่อรอง เพื่อกระตุ้นการลงทุนและ      กระตุ้น และปกป้องนโยบายการลงทุนของท่าน

* เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับเวียดนาม
   • มีโอกาสในการเรียนรู้จากนักธุรกิจที่มีประสบการณ์การบริหารใน       เวียดนาม
   • ได้ประโยชน์จาก Council’s Business Coaching Program เพื่อรับรู้       รายละเอียดและข้อแนะนำในการทำธุรกิจในเวียดนาม
   • สิทธิในการเข้าร่วมในโครงการ Council’s Business Coaching       Program เพื่อพบกับพันธมิตรทางธุรกิจ และเรียนรู้เกี่ยวกับ       วัฒนธรรมการทำธุรกิจในเวียดนาม
   • รับคำแนะนำจากสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เพื่อที่จะหาแหล่ง       กฎหมายที่เป็นประโยชน์ในเวียดนาม

* เครือข่ายกับนักธุรกิจเวียดนาม
   • สมาชิกสามารถใช้เครือข่ายของสภาธุรกิจไทย-เวียดนามและ       เพื่อพบกับผู้นำธุรกิจไทย และเวียดนาม
   • การสร้างความสัมพันธ์ และขยายธุรกิจของท่านกับ SME ใน       เวียดนาม
   • สมาชิกจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานโครงการ และการดูงาน       ทางธุรกิจ
   • สร้างโอกาสเพื่อเชื่อมต่อกับนักธุรกิจไทยในเวียดนาม ที่มีความ       เชี่ยวชาญในพฤติกรรมผู้บริโภค และวัฒนธรรมเวียดนาม

* รับทราบข้อมูลและความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเวียดนาม
   • แหล่งข้อมูล Real-time จาก Council’s website และ e-newsletter
   • สามารถเชื่อมต่อแหล่งความรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Chula       ASEAN Center, C-ASEAN และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   • ได้รับประโยชน์พิเศษในการเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม