สถานทูต

    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
   Royal Thai Embassy, Hanoi, Vietnam
   http://www.thaiembassy.org/hanoi/th/home
      
     สถานเอกอัครราชทูต ณ โฮจิมินท์ 
    Royal Thai Embassy, Ho Chi Minh, Vietnam
    http://www.thaiembassy.org/hochiminh/
   
 

  สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย
    Embassy of The Socialist Republic of Vietnam in The Kingdom of Thailand
    http://www.vietnamembassy-thailand.org/en

      

 

หน่วยงานราชการ / หน่วยงานเอกชน

    คณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     สมาคมธนาคารไทย
     The Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking
   http://www.jsccib.org/cms/  
   
    หอการค้าไทย, สภาหอการค้าไทย
   The Thai Chamber of Commerce, Board of Trade of Thailand
    http://www.thaichamber.org/scripts/detail_faq.asp?nFaqID=8
   
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    The Federation of Thai Industries
    http://www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx
   
    สมาคมธนาคารไทย
    The Thai Bankers Association
    http://www.tba.or.th
   
    กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ
   ThaiBiz.net
    
http://www.thaibiz.net/th/market/detail.php?ID=80
   
    สมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศเวียดนาม
   THE THAI BUSINESS (VIETNAM) ASSOCIATION
    http://www.tbavietnam.org/modules/home/index.php
   
    เฟสบุ๊ค สมาคมมิตรภาพไทย- เวียดนาม
    Facebook: Thailand-Vietnam Friendship Association
    https://www.facebook.com/Thailand-Vietnam-Friendship-Association-353316451423924/
   
 

 

ข่าว

   
 

  VietNam News
   The National Language Daily
   http://vietnamnews.vn

   
    Vietnam Net
   http://english.vietnamnet.vn
   
    Vietnam Investment Review
   http://www.vir.com.vn