การประชุม ACMECS Joint Business Council Meeting ครั้งที่ 2/2019

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ACMECS Joint Business Council Meeting ครั้งที่ 2/2019 ณ ประเทศไทย ณ โรงแรมเรเนซองส์ โดยมี Neak Oknha Kith Meng ประธาน ACMECS Joint Business Council เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนของประเทศสมาชิก ACMECS
 
ในการนี้ได้มีการหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าของ ACMECS Business Recommendation ของแต่ละประเทศสมาชิก โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการจัดตั้ง ACMECS Fund ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะมีวงเงินสนับสนุนทั้งสิ้นจำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยที่รัฐบาลไทยได้อนุมัติวงเงินร่วมสมทบในกองทุนจำนวน 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และงบประมาณอีกจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะได้รับการสบทบโดยประเทศสมาชิก ACMECS อื่นๆ และประเทศหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Development Partner)
 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสุรนาท โภคานันท์ (Mr. Suranart Pokanand)
E-mail : suranart.po@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ext. 4470 | Fax : +66 2 622 1883

:)