สภาธุรกิจไทย-เวียดนามร่วมการประชุม Team Thailand Plus ครั้งที่ 1/2564

นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นประธานการประชุม Team Thailand Plus ครั้งที่ 1/2464 ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
 
โดยมี นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์, คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณปิยะพงษ์ จริยะเศรษฐพงษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม, คุณคมกริช วรคามิน ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, กรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม,สำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศ ณ นครโฮจิมินห์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์, สำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์, ชมรมนักธุรกิจไทย (ภาคเหนือเวียดนาม) และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วม
 
 
 
 
 
สรุปผลการประชุมจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย :
ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในบริบทของการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผู้ช่วยทูตฝ่ายการพาณิชย์และผู้ช่วยทูตฝ่ายการลงทุน การเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างไทย-เวียดนาม และนโยบายการเปิดเมืองในประเทศไทยใน 120 วันข้างหน้า การเปิดรับนักท่องเที่ยวของพื้นที่นำร่องหรือ Phuket Sandbox และจังหวัดอื่น ๆ โดยผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์
 
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในโอกาสการเฉลิมฉลอง 45 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม โดยที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม (Thai Chamber of Commerce and Industry: CCI) ในปี 2564 (ยกระดับการรวมตัวจากสมาคมฯ) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ตลอดจนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไทยกับเวียดนาม (ตามนโยบาย PPP) โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green economy หรือ BCG) ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทย-เวียดนาม (Strengthened Strategic Partnership) เพื่อให้ทั้งสองประเทศก้าวผ่านการแพร่ระบาดโควิด-19 มีภูมิคุ้มกัน และเติบโตไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
 
ที่มา สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม
วันที่ 24 มิถุนายน 2564

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณชนกชนม์ มูสโกภาส
E-mail : chanokchon.mo@thaichamber.org
Tel : +66 2 018 6888 ต่อ 4390 | Fax : +66 2 622 1883

:)