หอการค้า ส่งสมุดปกขาวถึงมือ "บิ๊กตู่" "สนั่น" ลั่น พร้อมทำงานเคียงคู่กับรัฐบาล เดินหน้าฝ่าวิกฤต

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานสรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 หัวข้อ “Connect the Dots DESIGN THE FUTURE รวมพลัง สร้างสรรค์ อนาคต” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ว่าหอการค้าไทยมีความเชื่อมั่นในการทำงาน พร้อมรวมพลังกับภาครัฐ และเอกชน โดยยึดมั่น การทำงานในลักษณะ “Connect the Dots”
“ผมขอชื่นชมท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านได้แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและกล้าตัดสินใจ เช่น การจัดหาวัคซีน และการเปิดประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ หอการค้าไทยมีความจริงใจและตั้งใจ พร้อมที่ทำงานเคียงคู่กับรัฐบาล เดินหน้าฝ่าวิกฤต พลิกโฉมประเทศไทยไปด้วยกัน” นายสนั่นกล่าว
 
นายสนั่นกล่าวว่า อีกทั้งหอการค้าไทยยังมีคนรุ่นใหม่ ที่เป็นทายาทธุรกิจ หรือ เรียกว่า YEC (Young Entrepreneur chamber of commerce) ซี่งมีศักยภาพสูง และพร้อมช่วยสนับสนุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หอกการค้าไทยพร้อมสนับสนุน เพื่อทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตและเข้มแข็งอีกครั้ง โดยจะดำเนินโครงการสำคัญๆ ดังต่อไปนี้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภาค การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ด้วย แฮปปี้ โมเดล ในพื้นที่ต่างๆ โดยพัฒนาสินค้าและบริการ ที่ได้มาตรฐาน สร้างความแตกต่าง และมีเรื่องเล่า (สตอรี่ เทลลิ่ง) ต่อยอดแอพพลิเคชั่น “ทักทาย” ให้เป็นซุปเปอร์แอพพ์ ในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้กับนักเดินทางชาวต่างชาติ
 
นายสนั่นกล่าวว่า การพัฒนายกระดับการเกษตรมูลค่าสูง ตามแนวทางบีซีจี พร้อมกับผนึกกำลังกับภาครัฐในการปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมาย ที่ล้าสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย นอกจากนี้ ในการสัมมนาของหอการค้าทั้วประเทศในครั้งนี้ ยังได้ระดมความคิดเห็นใน 2 เรื่องหลัก ดังนี้
 
นายสนั่นกล่าวว่า การเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง โดยขับเคลื่อนผ่าน 3 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ได้แก่ด้านการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมี 5 ประเด็นหลัก และ 1 ประเด็นเร่งด่วน ดังนี้ 
 
1) Product & Service for the Future : การพัฒนาสินค้าและบริการ เน้นการเพิ่มมูลค่า การพัฒนาผู้ประกอบการ และการออกแบบพัฒนา ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวก ในการดำเนินธุรกิจในอนาคต 
 
2) Connect to the World : เราจะเชื่อมตลาดโลก ด้วยสิ่งที่เรามี ทั้งสินค้า บริการ วัฒนธรรม ผ่านแนวคิด ไทยเท่ รวมทั้่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย มีโอกาสเติบโตและก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
นายสนั่นกล่าวว่า 
 
3) People for the Future : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยหอการค้าจะสนับสนุนและเร่งพัฒนาผู้ประกอบการให้พร้อมรับมือกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
4) Social Issues in the Future : เน้นการกระจายรายได้ โดยหอการค้าไทย ได้ดำเนินการผ่านโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน และเกษตรมูลค่าสูง 
 
5) Our Planet in the Future : การพัฒนาเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป ซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงเจตนารมณ์ในที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2564 หรือค็อป26 โดยหอการค้าไทย จะร่วมกับภาครัฐ สนับสนุนผู้ประกอบการ ในการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานใหม่ อีก 1 ประเด็นเร่งด่วน คือ การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้
 
นายสนั่นกล่าวว่า การเชื่อมโยงการทำงานกับภาครัฐ โดยหอการค้าทั่วประเทศ ได้จัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของแต่ละภาค เพื่อเชื่อมโยงกับแผนงานของภาครัฐ ทั้่งแผนพัฒนาภาค, กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยขอให้ภาครัฐทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และสนับสนุนแผนงานตามโครงการเร่งด่วน ที่แต่ละภาคได้นำเสนอ จากการระดมความเห็นของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตลอดจนร่วมกันออกแบบอนาคตประเทศไทย ไปสู่เป้าหมายที่เข้มแข็งและยั่งยืน
 
“ผมจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพลังของคนรุ่นใหม่ มาร่วมกัน Connect the Dots สร้างความเชื่อมั่น, ร่วมกันสร้างสรรค์, ช่วยกันผลักดัน และในโอกาสนี้ ผมขอมอบ ‘สมุดปกขาว’ งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ที่ได้รวบรวมประเด็น และข้อเสนอ จากหอการค้าทั่วประเทศ ให้ท่านนายกรัฐมนตรี” นายสนั่นกล่าว
 
ที่มา มติชนออนไลน์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)