CEO OF THE YEAR 2021 สนั่น อังอุบลกุล

CEO OF THE YEAR 2021
สนั่น อังอุบลกุล
 
ในทุกๆ ปี เครือนสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจและนิตยสารดอกเบี้ยรายเดือน มีการประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลเกียรติยศ "CEO OF THE YEAR สุดยอดผู้บริหารแห่งปี" แก่ผู้บริหารที่มาผลงานโดดเด่น เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร ภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม ภาคเศรษฐกิจ-การลงทุน ภาคสังคม ตลอดจนภาคประชาชน ฯลฯ
 
สำหรับปี 2564 เครือนสพ.ดอกเบี้ยธุรกิจและนิตยสารรายเดือน มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศยกย่องให้  "สนั่น อังอุบลกุล" ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คือผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลเกียรติยศ "CEO OF THE YEAR 2021...สุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2564"
 
จากผลงานอันโดดเด่นในฐานะผู้บริหารองค์กร ตัวแทนภาคเอกชน ที่ผลักดันมาตรการและนโยบายต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ อันก่อประโยชน์ ทั้งต่อองค์กรภาคธุรกิจเอกชน ภาคเศรษฐกิจ-การลงทุน ภาคสังคม ตลอดจนภาคประชาชน ฯลฯ โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน อุตสาหกรรม ประชาชน ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากการระบาดของโควิด-19
 
สำหรับผลงานโดดเด่นของ "สนั่น อังอุบลกุล" ในฐานะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คือ นโยบายการทำงานเชิงรุก โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน "Connect the Dots" ที่หอการค้าฯ ทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
เป้าหมายแรกของนโยบาย "Connect the Dots" ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 คือ "การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน 99 วัน" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก้ปัญหาระยะสั้น ทั้งปัญหาการจ้างงาน ปัญหาของผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจ SME ควบคู่กับการวางรากฐานไปสู่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืน
 
ทั้งนี้ ผลงาน "การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน 99 วัน" ที่สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ภารกิจเร่งด่วนคือ
 
ภาระกิจที่ 1 :
เร่งฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่กว่า 40 บริษัท รวมทั้งภาครัฐ จัดตั้งหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ 80,000 โดสต่อวัน ซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนรวมกว่า 3 ล้านโดส
 
รวมทั้งจัดตั้งโครงการ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" เสริมการทำงานของ "หมอพร้อม" รองรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของประชาชน ผ่านร้านสะดวกซื้อ และ Call Center ของค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกคน ตลอดจนบริจาครถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BMV) และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ กทม. นำไปบริการแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ
 
ภาระกิจที่ 2 :
เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วย Digital Transformation ในแนวคิดการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ในการเสริมสร้างสภาพคล่อง เพ่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุง และขยายธุรกิจ การพักชำระหนี้ การพักทรัพย์ การปรับโครงสร้างหนี้
 
ภาระกิจที่ 3 :
Ease of Doing Business หรืออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแก่นักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อเป็นแรงจูงใจและการให้บริหาร จัดการ การลงทุน มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว เช่น ปรับลดขั้นตอนงานเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานราชการและภาครัฐ พัฒนาการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล การปรับปรุงกฏหมายที่เป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจและการลงทุน
 
 
จากการทำงานในเชิงรุกของ "สนั่น อังอุบลกุล" ในฐานะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทำให้แผนงานและนโยบายในปี 2564 สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี อีกทั้งมีการต่อยอดล่วงหน้าไปถึงแผนงานและนโยบายของปี 2565 ที่สำคัญ 3 เรื่องด้วยกันคือ
 
1).Connect หอการค้า 5 ภาค เดินหน้าฝ่าวิกฤต เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ทั้งระดับประเทศและภูมิภาค
 
2).Connect SME ไทย เพื่อนำร่องพัฒนา Thailand Trade Platform ส่งเสริมให้ธุรกิจ SME เชื่อมโยงและใช้เทคโนโลยีกับบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึง
 
3).ส่งเสริมนักธุรกิจ นักลงทุน ผู้บริหารรุ่นใหม่ (People for the Future) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม การกระจายรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
ทั้งหมดทั้งปวงที่กล่าวมาคือส่วนหนึ่ง ของผลงานอันโดดเด่นเป็นประโยชน์ของ "สนั่น อังอุบลกุล" ในฐานะประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
แต่สำหรับ "สนั่น อังอุบลกุล" แล้วยังมีอีกหลายบทบาทที่สำคัญ เช่น ประธานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.), ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ (AFS) ประเทศไทย, นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดราม, ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศไทย ฯลฯ
 
ที่สำคัญ "สนั่น อังอุบลกุล" ยังสวมหมวกอีกใบในฐานะ ผู้บริหารธุรกิจเอกชน นั่นคือ เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และวิสัยทัศน์ของ "สนั่น อังอุบลกุล" ทำให้ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เติบโตอย่างแข่งแกร่ง ด้วยการปรับแผนธุรกิจ รับมือวิกฤตโควิด-19 ทั้งด้านการผลิต การลงทุน ยอดขาย การตลาด และการเงิน
 
ทำให้คาดว่าผลประกอบการของ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  ในปี 2564 ยังคงเติบโตในทุกด้าน เช่น ประมาณรายได้จากยอดขายและรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็น 7,560 ล้านบาท งบประมาณการลงทุนโดยรวมทั้งปี 250 ล้านบาท ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย สอดคล้องกับโลกยุค New Normal
 
จากผลงานอันโดดเด่นที่ครบเครื่องของ "สนั่น อังอุบลกุล" ในฐานะ CEO ของเครือศรีไทยซุปเปอร์แวร์ และในฐานะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตามที่กล่าวมาเป็นเพียงผลงานบางส่วนจากผลงานที่โดดเด่นเป็นประโยชน์อีกมากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น CEO มืออาชีพที่เป็นตัวจริง เสียงจริง เก่งในในบ้านและนอกบ้าน
 
จึงเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการยกย่องให้ "สนั่น อังอุบลกุล" ได้รับรางวัล "CEO OF THE YEAR 2021...สุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2564"
 
ที่มา หนังสือพิมพ์ ดอกเบี้ยธุรกิจ 
ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม 2564
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)