การส่งออกแรงงาน: ความกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ของเวียดนาม

ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้กาลังเพิ่มความเข้มงวดกรณีคนงานต่างชาติเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ในขณะที่เวียดนามวางแผนส่งคนงาน 105,000 คน ไปทางานต่างประเทศ เวียดนามส่งแรงงานไปยังญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นตลาดหลัก 2 แห่ง จานวน 39,938 คน 8,442 คนตามลาดับ คุณภาพของกาลังแรงงานชาวเวียดนาม การสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ (GSO) พบว่าร้อยละ 65 ของวิสาหกิจซึ่งลงทุนโดยต่างประเทศ (FIE) และร้อยละ 35 ของวิสาหกิจที่ลงทุนโดยชาวเวียดนาม เห็นว่าทักษะและความรู้ของคนงานที่ได้รับในโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และแรงงาน (ILSSA) ระบุว่าจานวนแรงงานของประเทศในปีพ. ศ. 2559 มีจานวน 54.4 ล้านคน ผู้มีงานทามี 53.3 ล้านคนและว่างงานกว่า 1.1 ล้านคน มีอัตราการว่างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สูงถึง 8.1% และผู้ไม่เคยได้รับการฝึกงานมีอัตราการว่างงาน 1.8% อย่างไรก็ตามเกาหลีใต้และญี่ปุ่นมีความระมัดระวังในการรับแรงงานจากต่างประเทศ
 
 
 
แหล่งข่าว : Vietnam Net : 18/10/2017
ภาพประกอบจาก https://www.bangkokbanksme.com/article/4205

Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
วรินทร์ มานะกุล (เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)
โทรศัพท์ : 02-018-6964 | อีเมล์ : warin.ma@thaichamber.org

:)