โครงการ Mentorship Program By AITI

หลักการและเหตุผล
ตามที่สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน (AITI) ได้จัดตั้งขึ้นตามแนวนโยบายของรัฐบาล คสช. ที่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ D4 ภายใต้โครงการ Knowledge Tank เพื่อเป็นข้อมูลหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือทางด้านการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวิชาการ ข้อมูล รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เป็นต้น โดยมีหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการ

ซึ่งสถาบัน AITI ถือเป็นอีกมิติใหม่ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลการค้าการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย และสถาบันได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ เพื่อลดความซับซ้อนระหว่างกัน รวมทั้งการจัดให้มีการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการที่ต้องการทำการค้าและการลงทุนกับประเทศ CLMV เช่นกัน โดยในการดำเนินการดังกล่าวนั้นทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นผู้ดำเนินการ

โดยในปี 2562 นี้ทางสถาบัน AITI ได้มีการดำเนินโครงการ Mentorship Program for CLMV by AITI : รู้เข้า รู้เรา เพื่อสร้างความสำเร็จทางการค้าและการลงทุน โดยทางสถาบันได้รับความกรุณราจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มประเทศ CLMV ในการเป็น Mentor จำนวนทั้งสิ้น 16 ท่าน ซึ่งทุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ รวมทั้งประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV นอกจากนี้ทางสถาบัน AITI ยังได้เปิดรับสมัครและทำการคัดเลือกบริษัทที่สนใจในการทำการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยกลุ่ม Mentee ที่ทางสถาบันทำการคัดเลือกนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่า 40 บริษัท ที่มีศักยภาพในการที่จะทำการค้าและการลงทุนให้เกิดขึ้นได้ในระหว่างโครงการ ดังนั้นทางสถาบัน AITI จึงมีความพร้อมที่จะผลักดันโครงการ Mentorship ให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ทำการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV

วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการ Mentorship Program by AITI มีวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการดังนี้


 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในการทำการค้าและการลงทุนในประเทศ CLMV
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้มีเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคต
 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพได้มีประสบการณ์จริงในพื้นที่ในกลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศใดประเทศหนึ่ง)


รูปแบบการจัดทำโครงการ
โครงการ Mentorship Program by AITI มีรูปแบบในการดำเนินโครงการใน 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นเตรียมความพร้อม Mentor และ Mentee ขั้นที่ 2 เริ่มกระบวนการ Mentoring ระยะเวลา 8 เดือน และขั้นตอนที่ 3 การรักษาความสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
บริษัทที่มีศักยภาพขั้นต่ำ 40 บริษัท ที่มีโอกาสในการทำการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV

กิจกรรมระหว่างโครงการ


 1. การอบรมเชิงปฎิบัติการของ Mentor และ Mentee
 2. การจัดกิจกรรมนัดพบระหว่าง Mentor และ Mentee อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 3. การจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


 1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการค้าและการลงทุน และสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของตนเองได้
 2. ผู้ประกอบการมีเครือข่ายทางด้านธุรกิจ และสร้างองค์ความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลังจากจบโครงการ โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนะต่างๆ ทั้งรูปแบบการค้า และการลงทุน ในกลุ่มประเทศ CLMV และช่องทางต่างๆ
 3. ผู้ประกอบการได้ลงพื้นที่จริง และสังเกตพฤติกรรมต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง รวมทั้งเป็นแนวทางและวิธีการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกประเทศเป้าหมาย
 4. ผู้ประกอบการได้ทำการค้าหรือการลงทุนจริงในประเทศ CLMV


สรุปการดำเนินโครงการ Mentorship Program by AITI ของประเทศเวียดนาม


 1. Mentor มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน
 2. Mentee มีจำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน
 3. ปัจจุบัน การดำเนินโครงการอยู่ในขั้นตอนที่ 2 คือ เริ่มกระบวนการ Mentoring โดย Mentor และ Mentee ได้พบประกันแล้วจำนวน 3 ครั้ง และมีความคืบหน้าในการทำความรู้จักและเรียนรู้ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง Mentor และ Mentee
 4. โครงการจะสิ้นสุดการดำเนินโครงการทั้งสิ้นประมาณเดือนสิงหาคม


Mentorship Program by AITI  Mentorship Program by AITI  Mentorship Program by AITI  Mentorship Program by AITI  Mentorship Program by AITI  Mentorship Program by AITI  Mentorship Program by AITI  Mentorship Program by AITI

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)