รวมงานเขียนเรื่องการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม โดย คมกริช วรคามิน

ข่าวสารนิเทศ  
หนังสือเล่มใหม่เรื่อง “รวมงานเขียนเรื่องการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม” 
โดย คมกริช วรคามิน 
 
หนังสือเล่มใหม่เรื่อง รวมงานเขียนเรื่องการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม โดย คมกริช วรคามิน

อ่านงานเขียนเรื่องการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม ออนไลน์ได้ที่ : คลิกเพื่ออ่านไฟล์ PDF (Click here)

เมื่อเดือนเมษายน 2563 นายคมกริช วรคามิน ที่ปรึกษาสภาธุรกจิ ไทย-เวียดนาม ได้ตีพิมพ์หนังสือเรื่อง ““รวมงานเขียนเรื่องการต่างประเทศของไทยและเวียดนาม” หนังสือมีความยาว 160 หน้า กอปรด้วยบทความซึ่งตีพิมพ์ในช่วงทีผ่านมาเกี่ยวกับการต่างประเทศและด้านอื่นๆ ของไทยและเวียดนามของไทยและเวียดนาม จำนวน 12 เรื่อง แยกเป็นภาษาอังกฤษ 4 เรื่อง และภาษาไทยอีก 8 เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีบทส่งท้ายและรายชื่อผลงานเขียนของผู้เขียน  หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์จากประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และเป็นผลงานวิชาการของสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม หนังสือนี้มิได้วางจำหน่าย แต่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าต่างประเทศ สมาคมการค้า คณะทูต สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้องสมุด และสาธารณชนที่สนใจ และผู้สนใจจะสามารถเปิดค้นคว้าหนังสือทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม www.tvbc.or.th หลังการดำเนินการเสร็จสิ้นในเร็ว ๆ นี้
 
ผู้สนใจขอรับหนังสือดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่นางสาวจิดาภา  ศรีชุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 โทรศัพท์ 02-018-6888 ต่อ 4390 ในวันและเวลาทำการ หรือ ที่อีเมล์ jidapa.sr@thaichamber.org   (หมายเหตุ: ในช่วงเวลานี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โปรดสอบถามก่อนทางอีเมล์)
 
นายคมกริช วรคามิน เป็นข้าราชการบำนาญ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และสมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ผู้เขียนศึกษารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Hawaii at Manoa, Honolulu ด้วยทุน East-West Center เคยปฏิบัติราชการสองครั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา และเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย และมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐบัลแกเรีย จนกระทั่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560
 
(10 เมษายน 2563)
 
 
Press Release 
New book: “A Collection of Writings on Foreign Affairs of Thailand and Vietnam,” 
by Komgrit Varakamin. 
 
The book “A Collection of Writings on Foreign Affairs of Thailand and Vietnam” has been published in April 2020 in Bangkok, Thailand. The book has twelve articles, in 160 pages, recently published on foreign affairs and other aspects of contemporary Thailand and Vietnam: four articles in English and the other eight in Thai, plus a concluding chapter and the list of publications by the author. The printing expense was supported by the Chairperson of the Thailand-Vietnam Business Council (TVBC). The book will duly be accessible online via the TVBC’s website www.tvbc.or.th 
 
An interested person may contact Miss Jidapa Srichum, a staff member of the Trade and Investment Promotion Department, Board of Trade of Thailand, 150 Rajbopit Road, Pranakhon District, Bangkok 10200, Tel. 02-018-6888 ext. 4390 during office hours or at e-mail jidapa.sr@thaichamber.org for a complimentary copy. (Notes: The Thai Chamber of Commerce is temporarily closed because of the outbreak of the coronavirus pandemic. Please kindly inquire by e-mail.) 
 
A retired diplomat, Komgrit Varakamin presently serves as adviser to the TVBC and the Honorary Consuls Association (Thailand) in Bangkok. K. Varakamin had studied political science at Thammasat University, Bangkok and the University of Hawaii at Manoa, Honolulu with the East-West Center’s grant. He served two tours of duty at the Royal Thai Embassy in Hanoi, Vietnam as well as Consul-General of Thailand to Vancouver, Canada; and Ambassador of Thailand to Romania and accredited to the Republic of Bulgaria until 1 October 2017. 
 
K.Varakamin lives in Bangkok. He travels regularly to Vietnam. 
10 April 2020


A Collection of Writings on Foreign Affairs of Thailand and Vietnam
By Komgrit Varakamin (Bangkok: Kijpaisarn Printing & Supplies, 2020)

Table of Contents :

Foreword by Dr. Sribhumi Sukhanetr
Foreword by Mr. Sanan Angubolkul

 

Preface  :

 1. Opportunities and challenges for Thai-VN trade
 2. Vietnam prepares for 21st century
 3. Hanoi Revisited: perspectives from our former ambassador
 4. Vietnam: then and now and the future
 5. เราต้องเคารพตนเองก่อนที่ผู้อื่นจะเคารพเรา (ตอนที่ 1)

(We must respect ourselves before others respect us) (part 1)

 1. เราต้องเคารพตนเองก่อนที่ผู้อื่นจะเคารพเรา (ตอนที่ 2)

(We must respect ourselves before others respect us) (part 2)

 1. เวียดนามจะแซงหน้าไทยหรือไม่ (ตอนที่ 1)

(Will Vietnam surpass Thailand?) (part 1)

 1. เวียดนามจะแซงหน้าไทยหรือไม่ (ตอนที่ 2)

(Will Vietnam surpass Thailand?) (part 2)

 1. ซินจ่าวจากฮานอย

(Xin chao from Hanoi)

 1. เราต้องเคารพตนเองก่อนที่ผู้อื่นจะเคารพเรา (ตอนที่ 3/1)

(We must respect ourselves before others respect us) (part 3/1)

 1. เราต้องเคารพตนเองก่อนที่ผู้อื่นจะเคารพเรา (ตอนที่ 3/2)

(We must respect ourselves before others respect us) (part 3/2)

 1. ประเทศไทยต้องเดินหน้าให้ถูกทิศทางและมีศักดิ์ศรี

(Thailand must move forward in a right direction and with dignity)

 1. เหลียวหลัง แลหน้า

(Looking back and looking ahead)

 1. List of Publications by Komgrit Varakamin

(May 2020)

 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)