สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงาน CLMVT Forum 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงาน CLMVT Forum 2018 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ เป็นเวทีความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เพื่อร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ มุมมองและ แนวคิด เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคได้แก่ กัมพูชา สปป.สาว เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย และเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า 
 
สร้างความเชื่อมโยงและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “Taking-Off Through Technology ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” โดยมีเป้า หมายเพื่อผนึกกําลังความสามารถทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ขยายตลาดในภูมิภาคอื่น พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ก้าวลํ้าสู่อนาคต  เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)