จับสัญญาณ "นักธุรกิจ" มองเศรษฐกิจ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย สะท้อนมุมมองหลังจากการประชุมเอเปค ว่า จะเป็นโอกาสดีต่อเศรษฐกิจประเทศ เพราะที่ประชุม เอเปคให้ความสาคัญด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ ให้มีการติดต่อมากยิ่งขึ้นการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในด้านการค้า เนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์ต่อประเทศเศรษฐกิจตะวันออกที่เป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่
 
หากมีการตกลงด้านธุรกิจได้จะทาให้โอกาสการขยายเศรษฐกิจไทยของผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSMEs) จะสามารถเพิ่มตลาดการค้าได้ จึงเชื่อว่าผลจากการประชุมจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตระหว่างนี้เอกชนต้องการให้รัฐพิจารณาเรื่อง "กิโยติน กฎหมาย" หรือการโละและปรับปรุงกฎระเบียบถือโอกาสนี้ เร่งทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการอนุญาต ทางราชการ เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและธุรกิจของประชาชนเนื่องจากมีขั้นตอนที่ทับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูงควรลดเกณฑ์บางประการ เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความเสี่ยง
 
 ที่มา : มติชน

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)