ประชุมหอการค้าทั่วประเทศ ปัดฝุ่นโครงการเสนอรัฐ สอดคล้อง BCG

ประชุมหอการค้าทั่วไทย “สนั่น อังอุบลกุล” นาผลประชุม APEC ผลักดันสู่แนวปฏิบัติ หอการค้า 5 ภาค รวบรวมผลสรุป “สมุดปกขาว” เสนอรองนายกรัฐมนตรี ปัดฝุ่นโครงการเก่า สอดคล้อง BCG หอภาคตะวันออกชงจัดงาน EEC Fair หอภาคกลางตั้งนิคม Food Valley หอใต้เสนอระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน หอภาคเหนือดันโครงการ NEC ประตูเชื่อมเพื่อนบ้าน
 
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สัมมนา หอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 40 ในวันที่ 25-27 พ.ย. 65 ที่จ.อุบลฯ โดยจะมีการรวบรวมและสรุปประเด็นแนวทางการผลักดันเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ปัญหาและอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ “สมุดปกขาว” เพื่อยื่นให้กับรัฐบาล
 
นายสมบัติ ชินสุขเสริม ประธานคณะกก.พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่า หอภาคเหนือจะนาเสนอ 1) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ BCG Economy 2) ส่งเสริมการค้าการลงทุน 3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 4) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์
 
นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานคณะกก.พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคอีสาน กล่าวว่า จะเสนอรัฐบาลในธีม “ปลุกเศรษฐกิจอีสานฟื้นเศรษฐกิจไทย” โดยให้มีความพร้อมในการพัฒนาทุกด้าน ,สร้างประตูสู่การค้าการลงทุน ในระดับนานาชาติและอาเซียน, เปิดประตูการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น , สร้าง wellness center 
 
นายธวัชชัย เศรษฐจินดา ประธานคณะกก.พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง เปิดเผยว่า ภาคกลางได้มีการทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนภูมิภาคกับกระทรวง การอุดมศึกษาฯ (อว.) อาทิ การจัดตั้งนิคมวิจัยและพัฒนา (Food Valley) ,จัดทาแผนโลจิสติกส์ ,ปรับปรุงผังเมือง , และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ (ทวารวดี-ละโว้-อยุธยา) มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกาลังซื้อสูง โดยนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ร่วมกับ Happy Model และใช้หลักการคิดของ BCG
 
นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกก.พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวว่า 3 เรื่องหลักที่จะเสนอ ได้แก่ 1) ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน “EEC Fair” 2) โครงการจัดตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์ในการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ 3) การเทรดคาร์บอนเครดิต จะต้องมีมาตรการมาช่วยเหลือให้กับภาคเกษตร
 
นายวัฒนา ธนาศักดิ์ ประธานคณะกก.พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยว่า จะมีการนาเสนอเรื่อง 1) แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน 2) Phuket Expo 2028 3) โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (แลนด์บริดจ์-Land Bridge)
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)