จังหวัดบิ่งเยือง: วิสัยทัศน์และโอกาสพัฒนา

ในฐานะเป็นจังหวัดในเขตตะวันออกภาคใต้และตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ ในหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดบิ่งเยืองได้ธำรงการพัฒนาอยู่เสมอ ยืนยันถึงบทบาทเป็นขั้วการเจริญเติบโตที่สำคัญของประเทศ เป้าหมายในระยะยาวของการวางผังจังหวัดในช่วงปี 2021-2030 วิสัยทัศน์ถึงปี 2050 คือนำจังหวัดบิ่งเยืองให้กลายเป็นท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุนและผู้ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาในระยะต่อไป
     
เมื่อหวนมอง 25 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่แยกออกจากจังหวัดซงเบ๊ บิ่งเยืองได้กลายเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมและทันสมัย จากจังหวัดที่พัฒนาการเกษตรเป็นหลักได้กลายเป็นจังหวัดที่พัฒนาอุตสาหกรรม ตัวเมืองและบริการอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน จังหวัดบิ่งเยืองอยู่อันดับที่ 2 ของประเทศเกี่ยวกับการดึงดูดแหล่งเงินลงทุนมากที่สุดจากต่างประเทศ รองจากนครโฮจิมินห์โดยมีโครงการลงทุนกว่า 4 พันโครงการจาก 65 ประเทศและดินแดน รวมยอดเงินทุนจดทะเบียนกว่า 3 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
ด้วยนโยบายที่อำนวยความสะดวกและพร้อมต้อนรับนักลงทุน" ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและการเดินพร้อมกับสถานประกอบการ จังหวัดบิ่งเยืองมีนิคมอุตสาหกรรม 29 แห่ง ซึ่งในนั้นมีนิคมอุตสาหกรรม 27 แห่งและกลุ่มอุตสาหกรรม 12 แห่งที่ได้เปิดดำเนินการ ชุมชนสถานประกอบการในจังหวัดบิ่งเยืองพัฒนาอย่างเข้มแข็งทั้งใน 3 รูปแบบ ได้แก่ สถานประกอบการภาครัฐ สถานประกอบการภาคเอกชนและสถานประกอบการที่มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI นักเศรษฐศาสตร์ เจิ่นยูหลิก กล่าวว่า “จังหวัดบิ่งเยืองมีข้อได้เปรียบมากมายในการเชื่อมโยง และทำให้ความได้เปรียบของภูมิภาคให้เป็นแรงผลักดันเพื่อพัฒนาในอนาคต”
 
นาย ฮิราตะ ชูจิ รองผู้อำนวยการบริษัท Becamex Tokyu แสดงความเห็นว่า “เราเห็นถึงศักยภาพของเมืองบิ่งเยืองจึงตัดสินใจมาลงทุนที่นี่” นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาที่เป็นก้าวกระโดดของจังหวัดบิ่งเยืองได้สร้างพลังและการเติบโตที่เข้มแข็งของจังหวัดฯในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ในระยะต่อไป ผู้บริหารจังหวัดบิ่งเยืองกำหนดว่า ต้องสร้างการพัฒนาใหม่ผ่านวิสัยทัศน์การวางผังตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2030 และ 2050 ดังนั้น จังหวัดบิ่งเยือง ต้องพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาอย่างอัจฉริยะและพัฒนาอย่างยั่งยืน บิ่งเยืองต้องระดมพลังทุกแหล่งเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย นาย หวอวันมิง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองกล่าวว่า
 
“ทางจังหวัดฯจะเน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคกับท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ เช่น ถนนวงแหวนหมายเลข 3 หมายเลข 4 ถนนไฮเวย์นครโฮจิมินห์-ถูโหย่วหมด-เชินแถ่ง ยกระดับทางหลวงหมายเลข 13 ถนนหมีเฟือก เตินหว่าน เส้นทางท่าเรือและเส้นทางแม่น้ำ ตลอดจนวิจัยก่อสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อเชื่อมจังหวัดบิ่งเยืองกับท่าเรือ ก๊ายแมปถิหวาย เส้นทางรถประจำทางที่เชื่อมรถไฟใต้ดินเข้าเมืองใหม่บิ่งเยือง”
 
จังหวัดบิ่งเยืองกำลังสร้างสรรค์ "เมืองอัจฉริยะ" โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่นำมูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์มาสู่สถานประกอบการและประชาชนมากขึ้น นาย เหงียนหว่างทาว รองเลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดบิ่งเยืองกล่าวว่า
 
“เมืองอัจฉริยะบิ่งเยืองถูกกำหนดให้เป็นระบบนิเวศที่มีความคล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยง ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เมืองอัจฉริยะยังเป็นมาตรการที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน”
แผนการสร้างสรรค์เมืองอัจฉริยะในช่วงปี 2021-2030 ในจังหวัดบิ่งเยืองได้บรรลุผลงานในเบื้องต้น โดยทางจังหวัดฯได้เปิดใช้งานศูนย์การค้าโลกของเมืองใหม่บิ่งเยืองและเปิดตัวระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ GIS  กำลังดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อำเภอโบ่วบ่าง ทางจังหวัดฯยังส่งเสริมการปฏิรูประเบียบราชการ การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การส่งเสริมการค้า เดินหน้าก่อสร้างและพัฒนารูปแบบหมู่บ้านอัจฉริยะ โดยเฉพาะ เมื่อเดือนเมษายนปี 2022 ทางจังหวัดฯได้เปิดตัวศูนย์ตรวจสอบและบริหารเมืองอัจฉริยะหรือ IOC ใน 22 ด้านด้วย 611 เป้าหมายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจังหวัดเพื่อรับใช้ประชาชนและสถานประกอบการ ปัจจุบัน จังหวัดบิ่งเยืองได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดและกำลังปฏิบัตินโยบายและมาตรการใหม่สำหรับระยะการพัฒนาใหม่ด้วยมูลค่าที่สูงขึ้นในทุกด้านของเศรษฐกิจและสังคม
 
ด้วยความพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้บริหารและประชาชนจังหวัดบิ่งเยืองกำลังค่อยๆ แปรเป้าหมายซึ่งที่ประชุมใหญ่พรรคสาขาจังหวัดบิ่งเยืองในช่วงปี 2020-2-25 วางไว้คือ "มุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดบิ่งเยืองอย่างยั่งยืนตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ มีอารยธรรมและทันสมัย จนถึงปี 2030 จังหวัดบิ่งเยืองจะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และจนถึงปี 2045 จะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะของภูมิภาคและในระดับประเทศ.
 
ที่มา : วีโอวี 5-สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียดนาม
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)