พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดฮึงเอียนผ่านโครงการคมนาคมที่สำคัญ

จากการกำหนดว่า โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมคือพื้นฐานสำหรับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุ่งสู่เป้าหมายเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ในเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับการปฏิบัติมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างพร้อมเพรียง จังหวัดฮึงเอียนได้ใช้แหล่งพลังจำนวนมากเพื่อลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานของเขตนิคมอุตสาหกรรม โครงการคมนาคมและกิจการจำนวนมากถูกสร้างขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัด ตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตของประชาชน อีกทั้งเพิ่มความสวยงามและความทันสมัยให้แก่จังหวัดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีเกียรติประวัติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 
เมื่อปี 2021 จังหวัดฮึงเอียนได้ประกาศใช้มติเกี่ยวกับโครงการพัฒนาการคมนาคมขนส่งในช่วงปี 2021-2025 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030 แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาการคมนาคมขนส่งของจังหวัดฮึงเอียนในช่วงปี 2021-2025 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030 โดยเน้นก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ มีการขยายผลเพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับการก่อสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรม ปรับปรุงความสามารถในการขนส่งสินค้า อำนวยความสะดวกสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม การบริการ นิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตที่ประสบอุปสรรคของจังหวัดฯ อีกทั้ง ก่อสร้างระบบคมนาคมสำคัญที่เชื่อมโยงกับจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ ท่าเรือ สนามบิน ดึงดูดการลงทุนในจังหวัดฮึงเอียน สร้างแหล่งรายรับเข้างบประมาณแผ่นดิน สอดคล้องกับการวางแผนแบบบูรณการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนือจนถึงปี 2020 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030
 
ด้วยความพยายามเป็นอย่างมาก จิตใจแห่งการทำงานอย่างรวดเร็ว ระบบโครงสร้างการคมนาคมในจังหวัดฮึงเอียนได้รับการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งสร้างเครือข่ายการขนส่งที่ยั่งยืนและพัฒนา มีส่วนร่วมทำให้จังหวัดฯมีโฉมหน้าใหม่และสถานะใหม่
 
ปัจจุบัน เครือข่ายคมนาคมทางบกในจังหวัดฯค่อนข้างสะดวกเนื่องจากมีระบบทางหลวงและถนน  จังหวัดฯยังได้ปฏิบัติโครงการคมนาคมที่สำคัญหลายโครงการที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและเมืองต่างๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนไฮเวย์ฮานอย-ไฮฟองและถนนไฮเวย์โก่วแหย-นิงบิ่งห์ และโครงการปรับปรุงและขยายถนนระหว่างกรุงฮานอย-ฮึงเอียน และช่วงวิ่งผ่านจังหวัดฮึงเอียนเป็นกิจการคมนาคม  2 โครงการที่นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างในโอกาสฉลองครบรอบ 190 ปีวันก่อตั้งจังหวัด 80 ปีการก่อตั้งพรรคสาขาจังหวัดฯและ 25 ปีการฟื้นฟูสถานะจังหวัดฮึงเอียน ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ประเมินว่า
 
“จังหวัดฮึงเอียนได้กำหนดเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆอย่างถูกต้องเพื่อลงทุนและปฏิบัติตามมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 อย่างเคร่งครัดและเหมาะสมกับเนื้อหาที่เน้นพัฒนาฮึงเอียนให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ผมชื่นชมสิ่งนี้ ถนนทั้งสองสายนี้มีระยะทางทั้งหมดกว่า 50 กม. รวมยอดเงินลงทุนประมาณกว่า 4 ล้าน 4 แสนล้านด่ง จังหวัดฮึงเอียนได้ระดมเงินทุน 2 ใน 3 ส่วนที่เหลือมาจากการสนับสุนของส่วนกลาง ผมคิดว่า นี่คือความมุ่งมั่นในระดับสูงของจังหวัดฯ”
 
การปฏิบัติโครงการคมนาคมที่สำคัญทั้งสองโครงการนี้จะสร้างการเชื่อมโยง 3 สายคือ การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดฮึงเอียนกับฮานอย ฮึงเอียนกับถนนไฮเวย์ฮานอย-ไฮฟอง และถนนไฮเวย์ฮานอย-นิงห์บิ่งห์ ซึ่งมีส่วนร่วมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของจังหวัดฯและระหว่างภูมิภาคตามแนวทางที่ทันสมัย ผลักดันการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดฮึงเฮียนในระยะต่อไป นาย เจิ่นก๊วกวัน ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฮึงเอียน กล่าวว่า
 
“เพื่อเป็นผู้เดินหน้าในการต้อนรับและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนในด้านเส้นทางคมนาคม ตลอดจนการใช้กองทุนที่ดินในพื้นที่รอบโครงการ ทางจังหวัดฯกำลังวางแผนและเรียกร้องให้นักลงทุนยุทธศาสตร์ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เขตนิคมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานตัวเมืองและบริการเพื่อส่งเสริมและใช้แหล่งลงทุนและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเพื่อมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้างก้าวกระโดดให้แก่การพัฒนาของจังหวัดฯ เพื่อนำฮึงเอียนพัฒนาเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน”
 
คาดว่า ในช่วงปี 2021-2025 จังหวัดฮึงเอียนจะดำเนินการโครงการคมนาคม 106 โครงการซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมโยงกับระบบคมนาคมแห่งชาติในจังหวัดฯ สร้างก้าวกระโดดให้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทาง การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ในการเข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 8 สภาประชาชนจังหวัดฮึงเอียนสมัยที่ 17 วาระปี 2021 - 2026 รองประธานสภาแห่งชาติ เจิ่นแทงเหมิน ได้กำชับว่า
 
“จังหวัดฮึงเอียนต้องส่งเสริมความได้เปรียบของจังหวัดที่เป็นประตูสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงฮานอยอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการปรับปรุงความสามารถในการเชื่อมโยงการคมนาคมจากฮานอยไปยังจังหวัดฮึงเอียนผ่านถนนวงแหวนหมายเลข 4 – เขตเมืองหลวงฮานอย นี่เป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง การค้ำประกันงานด้านกลาโหมและความมั่นคงของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง รวมทั้งจังหวัดฮึงเอียน ดังนั้น จังหวัดฯต้องเป็นฝ่ายรุกในการจ่ายค่าชดเชย การตั้งถิ่นฐานใหม่ การเวนคืนที่ดิน และการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพตามกำหนดเวลา”
 
ตามการจัดอันดับดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัดหรือ PCI 2021 ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2022 จังหวัดฮึงเอียนเลื่อนขึ้น 14 อันดับ อยู่อันดับที่ 39 ดัชนีองค์ประกอบสำคัญหลายตัวมีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2020 รวมถึงดัชนีการเข้าถึงที่ดิน ซึ่งเป็นการยืนยันว่า การลงทุนก่อสร้างกิจการคมนาคมได้รับความเห็นพ้องในระดับสูงจากประชาชนทุกชั้นชน การก่อสร้างโครงการและกิจการคมนาคมเป็นแรงผลักดันเพื่อให้จังหวัดฮึงเอียนพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน.
 
ที่มา : วีโอวี5-สถานีวิทยุกระจายเสียงเวียดนาม
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)