วาระเร่งด่วนหอการค้าไทย "ปลุกภูมิภาคฟื้นเศรษฐกิจ"

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สรุปการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 Connect the Dots: Enhancing Thailand Competitiveness และมอบสมุดปกขาวเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาล
 
วาระเร่งด่วนที่หอการค้าไทยตั้งเป้าหมายร่วมกับภาครัฐและเอกชน คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับตัว
 
ภายในงานสัมมนาได้จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “Enhancing Regional Economy: ปลุกภูมิภาค-ฟื้นเศรษฐกิจไทย” มีข้อสรุปแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคจากการระดม ความคิดเห็นทั่วประเทศ 
 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีโครงการที่สาคัญเร่งด่วน อาทิ การค้าชายแดนและการลงทุน เชื่อมโยงรถไฟไทย-ลาว-จีน และยกระดับด่านสู่สากล ด้านเกษตรและอาหาร อาทิ ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ สู่บีซีจี โมเดล และศูนย์กลาง (ฮับ) เมืองอาหารและสมุนไพร ท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ชูแฮปปี้ โมเดล
 
- ภาคเหนือ มีโครงการที่สาคัญเร่งด่วน อาทิ โครงการด้าน NEC (Northern Economic Corridor: NEC)ประกอบด้วย โครงการจัดตั้งคณะกรรมการ NEC ภาคเหนือ โครงการ NEC Valley ในจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการ Special Economic Zone
 
- ภาคกลาง มีโครงการที่สาคัญเร่งด่วน ดังนี้ โครงการยุวชนคนเกษตรเพื่อสร้างผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างสรรค์ 3 เส้นทาง ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ ททท. คือ ทวารวดี-ละโว้-อยุธยา
 
- ภาคตะวันออก มีโครงการที่สาคัญเร่งด่วน ดังนี้ ผลักดันการจัดงาน “EEC Fair” ในปี 2024 เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในการรองรับอุตสาหกรรมเอสเคิร์ฟ ต่อนักธุรกิจต่างชาติ
 
- ภาคใต้ มีโครงการที่สาคัญเร่งด่วน ดังนี้ ผลักดันแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน: Andaman Wellness Economic Corridor (AWC) (พ.ศ.2565-2574) โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่-ระนอง) ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งเป็นยุทธศาสตร์ ที่จะเยียวยา ฟื้นฟู และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)