"BigChange" ดว้ยกลยุทธ์ความยั่งยืนเป้าหมายธุรกิจใหม่ไม่ใช่แค่ผลกำไร

ความสำเร็จทางธุรกิจ หรือ Bussiness Goal ในโลกเก่าคงมองแต่ผลกำไร แต่ในโลกใหม่ที่ทุกสิ่ง ทุกพื้นที่ และทุกเรื่องราวเชื่อมโยงถึงกันหมดทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกลายเป็นเรื่องเดียวกันกับการดำเนินธุรกิจ
 
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เทรนด์เศรษฐกิจโลกกำลังจะเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่ง
รัฐบาลได้ประกาศให้เศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศหลังจากการเลือกตั้งต้องสร้างความชัดเจน และมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจเดิมในการปรับตัวเข้าสู่ BCG หรือ ธุรกิจใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ BCG สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
กลยุทธ์เรื่องของความยั่งยืน กำลังเป็นคำตอบของโจทย์ความสำเร็จทางธุรกิจในบริบทโลกใหม่ที่สิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี สุขภาพอนามัยที่ดี และผลกำไรที่ดี ได้รวมกันเป็นเป้าหมายว่าด้วยความสำเร็จทางธุรกิจนั่นเอง
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)