สภาธุกิจไทย-เวียดนาม เข้าร่วมงาน Investment Trade and Tourism Promotion Conference between Thanh Hoa Province and Thailand 2023

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกิตติมศักดิ์, คุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานและคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม ได้เข้าร่วมงาน Investment Trade and Tourism Promotion Conference between  Thanh Hoa Province and Thailand 2023 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยและคณะกรรมการจังหวัดทัญ ฮว้า ประเทศเวียดนาม ณ Conference Hall โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน กรุงเทพฯ โดยมีท่านเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย H.E. Mr. Phan Chi Thanh/  Mr. Nguyen Van Thi, Vice Chairman of the Thanh Hoa People's Committee/ Mr. Nguyen Tien Hieu, Chairman of Management Board of Nghi Son Economic Zone and Industrial Park/ คณะกรรมการจากสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม รวมไปถึงชมรมนักธุรกิจชาวไทย-เวียดนามที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าร่วมงานด้วย 

ในโอกาสนี้คุณสนั่น อังอุบลกุลได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาเพื่อเชิญชวนให้นักธุรกิจชาวไทยเห็นถึงศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัดทัญ ฮว้า ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นจังหวัดที่น่าสนใจมีจำนวนผู้ที่อยู่ในวัยทำงานเกือบ 2.5 ล้านคนโดยเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาและชำนาญการค่อนข้างสูงเหมาะกับงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตและการค้ารวมไปถึงด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและในอีกหลากหลายสาขา 
 
นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่ดี มีทางหลวงแผ่นดินหลายสายที่ผ่านจังหวัด มีท่าเรือน้ำลึกงีเซิน, ท่าอากาศยานเถาะซวน, ด่านชายแดนนานาชาตินาแหม่วที่เชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและที่น่าสนใจอย่างยิ่งจังหวัดทัญ ฮว้ามีเขตเศรษฐกิจงีเซิน ที่มีพื้นที่พัฒนาแบบหลากหลายอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมหนัก, อุตสาหกรรมพลังงาน, การแปรรูปอาหาร, การผลิตอาหารสัตว์, และการประกอบผลิตภัณฑ์ 
 
ในด้านการท่องเที่ยวจังหวัดทัญ ฮว้าต้องการที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศภายในปี 2573 โดยเน้นการท่องเที่ยวหลัก 3 ประเภทได้แก่การท่องเที่ยวทางทะเล, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์
 
ในส่วนด้านการเกษตรนั้นจังหวัดมีเป้าหมายปรับโครงสร้างการเกษตรใหม่โดยมุ่งเน้นไปยังรูปแบบการเพาะปลูกเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปอาหารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ในขั้นตอนการผลิต
 
จะเห็นได้ว่าการให้ความสำคัญกับพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดทัญ ฮว้าและความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจด้วยการนำเสนอสิ่งจูงใจต่างๆและลดขั้นตอนให้ง่ายขึ้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศลงทุนที่ดี ทำให้พิจารณาได้ว่าจังหวัดทัญ ฮว้า เป็นจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนและแผนการขยายธุรกิจของนักลงทุนชาวไทยซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีและเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันของชาวไทยและเวียดนาม
 
@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)