สภาธุรกิจไทย-เวียดนามจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาของสภาธุรกิจไทย-เวียดนามระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ตลอดจนแนวทางของ สภาธุรกิจฯ ที่จะดำเนินการต่อไป มีที่ปรึกษาและกรรมการสภาธุรกิจฯ 
 
ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเช้าร่วมงาน อาทิ Commercial Counsellor The Embassy of Vietnam in Thailand, อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก, นักการทูตชำนาญการ กองเอเชียตะวันออก, รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, ผู้อำนวยการสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสำนักงานผู้แทน 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, สำนักงาน กกร., สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, AITI Mentorship Program, ชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม, สมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เอส เอ็ม อี และสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน
 
ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เวียดนามในมุมมองของข้าพเจ้า” 
 
โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวต้อนรับวิทยากรกิตติมศักดิ์ และให้ความเอื้อเฟื้อในการใช้สถานที่ จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกผู้มาร่วมงาน ณ ห้องประชุม Auditorium, C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower
 
สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)