สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 11 เมษายน 2567 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม นำคณะกรรมการจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย Team Thailand Plus จาก สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนามและสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. MR. BUI THANH SON รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
 
โดยมี คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คุณปิยะพงศ์ จริยเศรษฐพงศ์ ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณชินโชติ โมอ่อน เลขานุการคณะอนุกรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ร่วมด้วย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย
 
  
การเยี่ยมคารวะครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้า ในโอกาสนี้ได้หารือกับ H.E. MR. BUI THANH SON เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนระหว่างสองประเทศ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น การอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและข้ามแดน, การเชื่อมโยงเส้นทาง, กฏระเบียบการค้าและการลงทุน, การศึกษา, วัฒนธรรม, กีฬา, และการสนับสนุนเมืองคู่มิตร Sister City ระหว่างไทยและเวียดนาม 
 
  
โดยภาคเอกชนไทยพร้อมที่สนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามในทุกมิติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่เวียดนามจะยกระดับความสัมพันธ์กับไทยจากการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership)
 
 
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความร่วมมือในหัวข้อใหม่ๆ เช่น พลังงานสะอาด เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันเพื่อติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือในด้านต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
 
 
 
 
 
 

@Admin TVBC

สนใจสมัครสมาชิกหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ
โทร: 02-018-6888 ต่อ 4340
Email: tvbc.secretariat@gmail.com

:)